കൊല്ലം ബൈപ്പാസും കുമ്പനാട് ഹെബ്രോൻ പുരവും

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഒരു പ്രധാന റോഡാണ് കൊല്ലം ബൈപ്പാസ് സമകാലീന മാധ്യമ ചർച്ചകളും നവമാധ്യമ ട്രോളുകളും ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വളരെ പ്രചാരം നേടിക്കൊടുത്തു ആകെ 13.5 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഈ ബൈപ്പാസിന് ആകെ ചെലവ് 352 കോടി രൂപയാണ് ഈ പാതയുടെ പിതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ കേരളത്തിലെ മൂന്ന് പ്രധാന പാർട്ടികളും അടർക്കളത്തിൽ അടരാടിയതിന് കേരളം സാക്ഷിയാണ് വെറും 13.5 കിലോമീറ്റർ മാത്രമുള്ള ഈറോഡ് ഉദ്ഘാടനത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ട് വരണമോ എന്നതായിരുന്നു ഉയർന്നുകേട്ട ചോദ്യങ്ങൾ അതിൻറെ അനുകൂല സംഘടനകൾ ഇതിനു നൽകിയ മറുപടി പണം മുടക്കിയവർക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ അറിയാം എന്നതായിരുന്നു ഇതിന് കേരളം സാക്ഷി. കുമ്പനാട് ഐപിസി യുടെ അന്തർദേശീയ മന്ദിരത്തിലെ നിർമ്മാണ പണികൾക്ക് കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ബിജെപി സർക്കാർ ടൂറിസം വകുപ്പിൽ പെടുത്തി ഒരുകോടി 63 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു എന്നത് ഏറെ ചർച്ച…

Read More