ചെറുചിന്ത:നടക്കരുത്,നിൽക്കരുത്, ഇരിക്കരുത്

ചെറുചിന്ത:നടക്കരുത്,നിൽക്കരുത്, ഇരിക്കരുത് ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിലെ ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങൾ….വീഡിയോ കാണുക. https://youtu.be/d337eu41lSE  

Read More