ചെറുചിന്ത:നടക്കരുത്,നിൽക്കരുത്, ഇരിക്കരുത്

ചെറുചിന്ത:നടക്കരുത്,നിൽക്കരുത്, ഇരിക്കരുത്
ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിലെ ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങൾ….വീഡിയോ കാണുക.

https://youtu.be/d337eu41lSE

 

Leave a Comment