Connect with us

Bible Study

ബൈബിളും സയൻസും

Published

on

ആമുഖം

ദൈവം ആദിയിൽ തൻറെ വചനത്താൽ ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചും നിർമ്മിച്ചും ഉണ്ടാക്കി. മനുഷ്യർക്ക് പാർപ്പാനായി അതിനെകൊടുത്തു.(ഉല്പ.1:1,27-31,യെശ.45:18). ദൈവത്തിൻറെ ദയയാലും കരുണയാലും ഭൂമിനിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു(സങ്കീ.35:5,119:64). സർവ്വ ഭൂമിയും ദൈവത്തിൻറെ മഹത്വംകൊണ്ടും ധനം കൊണ്ടും(RICHES)നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.(യെശ.6:3, സങ്കീ.104:24))ഈ ഭൂമിയെ ദൈവം തൻറെ പാദപീഠമായും സ്വർഗ്ഗത്തെ തൻറെ സിംഹാസനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നു (യെശ.66:1,മത്താ.5:34-35)

1.ഭൂമിയിലെ ധാതുക്കൾ

ദൈവംസൃഷ്ടിച്ച ഭൂമിയിൽ ധാതുക്കളും ദ്രവ്യങ്ങളും അയിരുകളും കൊണ്ട്നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആവർത്തനപുസ്തകം.8:9പറയുന്നു, ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കല്ല്ഇരുമ്പായിരിക്കുന്നതും മലകളിൽ നിന്ന് താമ്രം(.ചെമ്പ്)വെട്ടിയെടുക്കുകയുംചെയ്യാം. ഇയ്യോബ് 28:1-2,6 പറയുന്നു, വെള്ളിയും ഇരുമ്പും ചെമ്പും പാറകളിൽ നിന്ന്നീലരത്നവും സ്വർണ്ണവും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു.ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന മറ്റ് ധാതുക്കൾയഥാക്രമം,അലൂമുനിയം,അഞ്ജനക്കല്ല്,(ANTIMONY-USA)കാഡ്മിയം, ക്രോമിയം, കോബാൾട്ട്,ചെമ്പ്,സ്വർണ്ണം, ഇരുമ്പ്, ഈയം, മാംഗനീസ്,മെർക്കുറി, അഭ്രം, നിക്കൽ,ഫോസ്ഫേറ്റ്, പൊട്ടാഷ്,വെള്ളി, ടിൻ(വെളുത്തീയം), ടങ്സ്റ്റൻ(വൈദ്യുത ബൾബുകളുടെയും ഉരുക്കിൻറെയും നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം),നാകം(സിങ്ക്),ഇവലഭിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പലവിധ ധാതുക്കളാൽ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളറകൾ മനുഷ്യന് ദൈവംഅനുഗ്രഹമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു.

2.ഭൂമിയുടെ പ്രായം

ബൈബിളിൽഭൂമിയുടെ പ്രായം എത്രയെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. മറിച്ച്ഭൂമിയുടെ സൃഷ്ടി സമയത്തെ ആദിയിൽ എന്ന വാക്കിനാൽ ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.  സയൻസിൻറെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഭൂമിയുടെ പ്രായം 4.6ബില്യൻ വർഷം എന്നാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 460 കോടി വർഷം.(ഒരുബില്യണ്‍ എന്നു പറയുന്നത് ആയിരം ദശലക്ഷം ആകുന്നു). ചരിത്രാതീകമായ കാലഘട്ടംആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാകാം ഒരു പക്ഷേ ആദിയിൽ എന്ന വാക്ക് ദൈവം സൃഷ്ടി സമയത്തോടുള്ളബന്ധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

3.ഭൂമിയുടെ ആക്യതി

ഏകദേശം2500 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പൈതഗോറസ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണന്ന്കണ്ട് പിടിച്ചു. എന്നാൽ നോക്കൂ, വേദപുസ്തകത്തിൽ ദൈവത്തിൻറെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് 2700 കൊല്ലം മുൻപ് യെശയ്യാ പ്രവാചകനിൽ കൂടിയും (യെശ.40:22,ഭൂമണ്ഡലം=CIRCLE OFTHE EARTH),2900 കൊല്ലം മുൻപ് ശലോമോനിൽ കൂടിയും (സദൃ.8:27) താൻ സൃഷ്ടിച്ചഭൂമിക്ക് ഗോളാക്യതിയാണന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

4.ഭൂമിയുടെ അളവ്.

25000മൈൽ ചുറ്റളവും 3584 കോടി ഏക്കർ വിസ്തീർണ്ണവും ഭൂമിക്കുണ്ട്.

ഭൂമിയുടെമൊത്ത ഉപരിതല വിസ്തീർണ്ണം:-  510,100,500 SQ.KM

കരയുടെഉപരിതല വിസ്തീർണ്ണം        :-   148,950,800 SQ.KM

കടലിൻറെഉപരിതല വിസ്തീർണ്ണം        :-   361,149.700 SQ.KM

(NOTE:-SQ=ഒരു അക്കത്തെയോ,സംഖ്യയേയോ, അതേ അക്കമോ സംഖ്യയോ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നതാണ് SQ)

ഭൂമിയുടെമൊത്ത വിസ്തീർണ്ണത്തിൽ 29.2% കരയും ബാക്കി 70.8% വെള്ളവുമാണ്.

5.ഭൂമിയുടെ ഘടകങ്ങൾ

അലുമുനീയം(0.4%)

സൾഫർ,(2.7%)

സിലിക്കോണ്‍,(13%)

ഓക്സിജൻ,(28%)

കാൽസ്യം(1.2%)

നിക്കൽ,(2.7%)

മഗ്നീഷ്യം(17%)

ഇരുമ്പ്(35%)

6.ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം

ഭൂമിഅതിൻറെ അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങുന്നു. ഈ അച്ചുതണ്ട് എന്നു പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെമദ്ധ്യഭാഗത്ത് കൂടി കടന്ന് പോകുന്ന ഒരു സാങ്കൽപിക രേഖയാണ്. ഭൂമി അതിൻറെഅച്ചുതണ്ടിൽ 24 മണിക്കൂറിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങുന്നു. യഥാർത്ഥ സമയം 23മണിക്കൂർ,56 മിനിട്ട്,4.09 സെക്കെൻഡ് ആണ്.കറക്കത്തിൻറെ ദിശ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന്കിഴക്കോട്ട് അത്രെ ആകുന്നു. ഭൂമി സൂര്യനെ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന സമയം 365ദിവസം,5മണിക്കൂർ, 48മിനിട്ട്, 45.51 സെക്കൻഡ് അത്രെ. വർഷം കണക്കാക്കുന്നത് ഈസമയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാകുന്നു.

 ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണ ഫലമായി താഴെ പറയുന്നകാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. :

 1.        രാവും പകലും ഉണ്ടാകുന്നു.
 2.        സമുദ്രത്തിൻറെ ചലനത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷറിനാൽകാറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു.
 3.        കാറ്റിനാൽ വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കവുംഉണ്ടാകുന്നു.
7.ഭൂമിയുടെ വിഭജനം വേദപുസ്തകാടിസ്ഥാനത്തിൽ

               ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ഉൾപ്പെടുത്തി,ദൈവത്തിൻറെ പരിശുദ്ധാത്മാവ്ഫിലിപ്പിയർ2::10-ല് ലോകത്തെ മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.അവ യഥാക്രമം താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

 1.       സ്വർല്ലോകം(IN HEAVEN)
 2.       ഭൂലോകം  (ON EARTH)
 3.       അധോലോകം (UNDER THE EARTH)

     സയൻസ് ഇതിൽ സ്വർല്ലോകത്തയുംഅധോലോകത്തെയും തരം തിരിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നു,. അവ തൊട്ട് പിന്നാലെ നമുക്ക്പഠിക്കുവാനുള്ള ഭാഗമായത് കൊണ്ട് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കാം.

    ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു(ഉല്പ.1:1),ഇവിടെ ആകാശം എന്ന വാക്ക് ഹീബ്രൂ ഭാഷയിൽ ആകാശങ്ങൾ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ബഹുവചനത്തിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. വേദപുസ്തകത്തിൽ മൂന്ന് ആകാശങ്ങളെകുറിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ മൂന്ന് ആകാശങ്ങളെയും ചേർത്ത് നാം സ്വർല്ലോകംഎന്നു പറയുന്നു. അവ മൂന്നും ഏതെന്ന് നോക്കാം.

 8.സ്വർല്ലോകം
 1.     പക്ഷികൾവസിക്കുന്ന ആകാശം.(ദാനീ.4:12, മത്താ.6:26,ഉല്പ.1:20)

     പക്ഷികൾ വസിക്കുന്നതും മേഘങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നവയുമായ മണ്‍‍ഡലമാണിത്. നീരാവി തങ്ങിനിൽക്കുന്നതും (ഇയ്യോ.38:29)     മഴപെയ്യുന്നതും (യാക്കോ.5:18) ഹിമം പൊഴിയുന്നതും (യെശ.55:10) ഇവിടെ നിന്നാണ്.

 1.     നക്ഷത്ര മണ്‍ഡലങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആകാശം(സങ്കീ.19:1,ഉല്പ.1:14-18)

        ഈമണ്‍ഡലത്തിലാണ് സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, നക്ഷത്രങ്ങൾ ,മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാംസ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

 1.    മൂന്നാം സ്വർഗ്ഗം അഥവാ പറുദീസ-(2കൊരി.12:2)

       മരിച്ച വിശുദ്ധൻമാരുടെ പുനരുത്ഥാനം വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ആത്മാവ്   വിശ്രമിക്കുവാനുള്ള പറുദീസ

9.അധോലോകം(UNDER THE EARTH)

 ഭൂമിയുടെ ഉള്ളറയെ ആണ് അധോലോകം എന്നു പറയുന്നത്. സയൻസ്പരമായി ഭൂമിയുടെഉള്ളറയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് കൊണ്ട് ബൈബിൾ എന്താണ് അധോലോകം എന്ന് വാക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം.

   ഫിലിപ്പ്യർ 2:10 ആധാരമാക്കി അധോലോകം എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മരിച്ച ദുഷ്ടമനുഷ്യരുടെ വാസസ്ഥാനം ആണെന്ന് മനസിലാക്കാം. കാരണം മരിക്കുന്ന വിശുദ്ധൻമാരുടെ ആത്മാക്കൾ ഉയരത്തിൽ ദൈവത്തിൻറെ അടുക്കലേക്കും (സഭാ.12:7),ദുഷ്ടമനുഷ്യരുടെ ആത്മാക്കൾ കീഴെയുള്ള പാതാളത്തിലേക്കും (സദ്യ.15:24), ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്വർഗ്ഗംഉയരത്തിലും പാതാളം അധോലോകത്തിലും ആണെന്ന് മനസിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. ബുദ്ധിമാൻറെജീവയാത്ര മേലോട്ടാകുന്നു. കീഴെയുള്ള പാതാളം അവൻ ഒഴിഞ്ഞുപോകുന്നു(സദൃ.15:24)

10.ഭൂമിയുടെ അന്തർഭാഗം. — സയൻസിൻറെ വിവരണം

 സയൻസ് ഭൂമിയുടെ ഘടന മനസിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഭൂകമ്പത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ നിന്നാണ്. ഭൂമി പല അടുക്കുകളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഗോളാകൃതിയിലുള്ളതൊന്നത്രെ. ഇതിൽ പ്രധാനമായി മൂന്ന് അടുക്കുകളാണ് ഭൂമിയുടെ ഉൾഭാഗം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

 1.     THECRUST  – (FIRST ZONE)
 2.     THEMANTLE –(SECOND ZONE)
 3.     THECORE   -(THIRD ZONE)

 

 1. THE CRUST (ഭൂമിയുടെ പുറം തോട്)

 ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നും 16 കി.മി. തുടങ്ങി 40 കി.മി വരെയുള്ള ഒരു അടുക്കാണ് CRUST എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗം. മൂന്ന് മേഖലകളായി ഭൂമിയുടെ അന്തർഭാഗത്തെതരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഉപരിഭാഗം ആണിത്. CRUST എന്ന ഈ ഭാഗത്തെ വീണ്ടും രണ്ടായിതരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള അടുക്കിനെ സിയാൽ (SIAL) എന്നുംഅടിയിലുള്ള ഭാഗത്തെ സിമാ (SIMA) എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഇതിൽ സിയാൽ എന്നുപറയപ്പെടുന്ന മുകൾ ഭാഗം സിലിക്കേറ്റും അലുമുനീയവും അടങ്ങിയ സ്ഥലമാണിത്.അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സിയാല് എന്നു വിളിക്കുന്നത്. തൊട്ടു താഴെയുള്ള ഭാഗംസിലിക്കേറ്റും മഗ്നീഷ്യവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ സിമാ എന്നും വിളിക്കുന്നു.(NOTE:- മഗ്നീഷ്യം= കനം കുറഞ്ഞ് വെള്ളിപോലെ വെളുത്ത ഒരു ലോഹമാണ്; മെറ്റാലിക്ക് എലമെൻറ്.  സിലിക്കേറ്റ്=സിലിക്ക ചേർന്ന ഒരു ലവണം., സിലിക്ക =ഒരു തരം ലോഹമണൽ; ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു.)

2.THE MANTLE

 ഭൂമിയുടെ പുറംതോട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന CRUST-ന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഒരു അടുക്കാണിത്. ഏകദേശം 2900 കി.മി വരെ ഭൂമിയ്ക്കുള്ളിലോട്ടുള്ള ഭാഗമാണിത്. മഗ്നീഷ്യവും സിലിക്കേറ്റും ഇരുമ്പും പ്ളാസ്റ്റിക്കും അടങ്ങിയ സുദൃഢമായ പാറകളാണ് മാൻറെലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

 1. THE CRORE

  2900 കി.മി. താഴെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭൂമിയുടെ അവസാനത്തെ അടുക്കാണ് CRORE എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഭാഗം. ഇരുമ്പും നിക്കലും ചേർന്നുള്ളവസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയ ഭാഗമാണിത്. സയൻസ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ കാന്തിക ശക്തി ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ആണെന്നാണ്. ഇയ്യോബിൻറെ പുസ്തകത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇപ്രകാരംപറയുന്നു, ദൈവം ഭൂമിയെ നാസ്തിത്വത്തിൻമേൽ തൂക്കുന്നു.(He hangs the earth onnothing)(ഇയ്യോ.26:7). നാസ്തിത്വം എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ലായമ അഥവാ ശുന്യത്വം.അതെ ദൈവം തൻറെ ആജ്ഞാ ശക്തിയാൽ ഭൂമിയെ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ തൂക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു.

       CORE എന്നു പറയുന്ന ഈ ഭാഗത്തെ രണ്ടായിവിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു.

1). OUTER CORE,

2).INNER CORE.

1.OUTERCORE: ഏകദേശം 2080 കി.മി.കനത്തിൽ ദ്രാവകരൂപത്തിലുള്ള ഇരുമ്പും നിക്കലും,സൾഫറും,നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭാഗമാണിത്. വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇയ്യോബ് 28:5  പറയുന്നു, ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗം(ഉൾഭാഗം) തീകൊണ്ടെന്നപ്പോലെ മറിയുന്നു.

 1. INNERCORE: 1370 കി.മി. കനത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. 4000 ‍ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂട്. നിക്കലും ഇരുമ്പും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

(NOTE:നിക്കൽ = ഒരു തരം വെളുത്ത ലോഹമാണിത്. നിക്കൽ,പൂശുക എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ)

ഭൂമിയുടെഉള്ഭാഗം പുറം ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്ഥമാണ്. ഒരോ 32 കി.മി. ഉള്ളിലേക്ക്കടക്കുമ്പോഴും 1 ‍ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂട് കൂടികൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭൂമിയുടെമദ്ധ്യഭാഗത്ത് 2000 ‍ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. എന്നിരുന്നാലുംലോഹങ്ങൾ ഉരുകാതെ സുദൃഡമായി തന്നെ നിൽക്കുന്നു

11.ഭൂമിയുട മുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നഅന്തരീക്ഷമണ്ഡലം : സയന്സിന്റെ വിവരണം

  ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ 1000 കി.മി. വരെയുള്ളഭാഗത്തെയാണ് അന്തരീക്ഷമണ്ഡലം എന്നു പറയുന്നത്. ഭൂമിയെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരുആവരണ കവചം (INSULATION BLANKET) എന്നു തന്നെ അന്തരീക്ഷ മണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം.സൂര്യനിലെ ചൂടിനെയും വെളിച്ചത്തെയും നമുക്ക് മിതപ്പെടുത്തി തരുന്നത്അന്തരീക്ഷമണ്ഡലം ആണ്. ഭൂമിയില‍ നിന്ന് 149,407,000 കി.മി. അകലെയാണ് സൂര്യൻ നിൽക്കുന്നത്.100 ‍ഡിഗ്രി സെൻറിഗ്രേഡിൽ ആണ് വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നത്. എന്നാൽ സൂര്യൻറെമദ്ധ്യഭാഗത്തുള്ള ചൂട് 35000 ഡിഗ്രി സെൻറിഗ്രേഡിൽ അധികമാണ്. ഈ ചൂടിനെയുംവെളിച്ചത്തെയും അന്തരീക്ഷമണ്ഡലം നമുക്ക് മിതപ്പെടുത്തിത്തരുന്നു.

    സൂര്യനും ഭുമിയും തമ്മിലുള്ള അകലം ദൈവംശരിയായ ക്രമത്തിലാണ് വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ സൂര്യൻ ഭുമിയോട് അടുത്ത്പോയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഭൂമി മുഴുവൻ വെറും ഒരു മരുഭുമിയാകുമായിരുന്നു. മറിച്ച്അകന്നു പോയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഭുമി തണുത്തുറഞ്ഞ് പിണ്ഡമായിത്തീർന്നേനെ!

   അന്തരീക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഓസോണ്‍പാളിക സൂര്യൻ വിസർജ്ജിക്കുന്ന വിഷകരമായ അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികളെ തടഞ്ഞു നിർത്തിനമ്മെ അതിൻറെ പാർശ്വഫലത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നു.

    അന്തരീക്ഷ മണ്ഡലം പലവിധ വാതകങ്ങളാലുംജലാംശങ്ങളാലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭുമിയിൽ നിന്നും 50 കി.മി. വരെയുള്ള ഉയരത്തിൽ 78% നൈട്രജനും 21% ഓക്സിജനും, കൂടാതെ ചെറിയ അളവുകളിൽ ആർഗോണ്‍, കാർബണ്‍ഡൈഓക്സൈഡ്, നിയോണ്‍, ഹീലിയം, മീതൈൽ എന്നീ ക്രമത്തിൽ വാതകങ്ങളാൽ അന്തരീക്ഷമണ്ഡലംനിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു.

  നീരാവി തങ്ങിനിൽക്കുന്നത്  ഭുമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് 12 കി.മി.വരെഉയരത്തിൽ ആണ്. വളരെ ചെറിയ അംശം മാത്രമേ നീരാവി അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉള്ളൂവെങ്കിലുംഅതിൻറെ പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണ്. അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജലാംശം തങ്ങിനിൽക്കുന്നില്ലായെങ്കിൽഭൂമിയിൽ മഴയോ വെള്ളമോ ഇല്ലാതെവരും.. ഭൂമിയിലെ വെള്ളം അന്തരീക്ഷത്തിൽതങ്ങിനിന്ന് അനന്തരം അതു തണുത്തു മഴയായോ ഐസ് ആയോ ഭൂമിയിൽ വീഴുന്നു.

   അന്തരീക്ഷമണ്ഡലം മുകളിലോട്ട് പോവുംതോറും പലവ്യത്യസ്ഥ മേഖലകളായി കാണപ്പെടുന്നു. നാല് പ്രധാന മേഖലകളായി അന്തരീക്ഷമണ്ഡലം വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നു.

 1.     TROPOSPHERE
 2.     STRATOSPHERE
 3.     MESOSPHERE
 4.     IONOSPHERE

 

 1.     TROPOSHERE:

      ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നും തൊട്ട്മുകളിലുള്ള മേഖലയാണിത്. ഏകദേശം 8 കി.മി.മുതൽ 12 കി.മി.വരെയുള്ള ഉയരത്തിൽ നീരാവിയും പൊടിയും നിറഞ്ഞ ഈ മണ്‍ഡലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭൂമിയിൽ നിന്നും ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെട്ട ജലം അന്തരീക്ഷമണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന് തങ്ങി നിന്ന് രൂപംകൊള്ളുന്ന മേഘം കാണപ്പെടുന്നതിവിടെയാണ്.ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ഉയരം കൂടും തോറും താപനിലകുറയുന്നു. ഇയ്യോബിൻറെ പുസ്തകത്തിൽ യഹോവ ഇയ്യോബിനോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു. അതായത് കല്മഴയുടെ ഭണ്ഡാരം നീകണ്ടിട്ടുണ്ടോ? (ഇയ്യോ.38:22). കല്മഴയുടെ ഭണ്ഡാരം ഈമണ്ഡലങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആകാം. കല്മഴ എന്നു പറയുന്നത് കല്ല് മഴയായിപെയ്യുന്നതല്ല,മറിച്ച് ഐസ് കട്ട കല്ല് പോലെ വീഴുന്നതാണ്. കല്മഴക്ക് ഇംഗ്ളിഷിൽ HAIL എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൻറെ അർത്ഥം യഥാക്രമം, ആലിപ്പഴം(സങ്കീ.18:12),നീർക്കട്ട(സങ്കീ.147:17)എന്നിങ്ങനെയാണ്.

 1.     STRATOSPHERE

     ഏതാണ്ട് 12 കി.മി. തുടങ്ങി 30 കി.മി.വരെ ഒരേ താപനിലയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലമാണിത്. നീരാവിയോ,പൊടിയോ, മേഘമോ,ഇവിടെയില്ല. ജറ്റു വിമാനങ്ങൾ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ കൂടിയാണ് പോകുന്നത്.. സൂര്യനിൽ നിന്ന്പുറപ്പെടുന്ന അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികൾ മനുഷ്യന് ദോഷകരമാകാതെ തടഞ്ഞുനിർത്തുന്ന ഓസോണ്‍ പാളിക സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ മേഖലയിലാണ്.

 1.     MESOSPHERE

    ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഏകദേശം 80 കി.മി.വരെയുള്ള അന്തരീക്ഷ മണ്‍ഡലമാണിത്.വളരെ തണുപ്പുള്ള ഭാഗമാണിത്. കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന മേഖലയാണിത്.കൂട്ടമായി വീഴുന്ന ഉൽക്കകളെ ഭുമിയിൽ വീഴാതെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ഈ മേഖലയിൽവച്ചാണ്.

 1.     IONOSPHERE(അയണമണ്ഡലം)

    ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് 80കി.മി.ഉയരം കഴിഞ്ഞുള്ള 400 കി.മി. ഭാഗമാണ് അയണ മണ്ഡലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഭാഗം തൻമാത്രകളെയും ആററത്തെയും അയണീകരിക്കുന്നു. തൽഫലമായി വൈദ്യുത ശേഷിയുള്ളഅണുക്കൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും  നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നു. ഇടിയും മിന്നലും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. വേദപുസ്തകം 1ശമുവേൽ 2:10പറയുന്നു ദൈവം ആകാശത്തിൽ നിന്ന് ഇടി വെട്ടിക്കുന്നു.

12.ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ആകാശത്തിൻറെയും ഭുമിയുടെയും നശീകരണം

    ദൈവം ഭുമിയെ സൃഷ്ടിച്ചു,മനുഷ്യന് പാർപ്പാനായികൊടുത്തു.(ഉല്പ..1:1, 27-31), എന്നാൽ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തതിൻറെ ഫലമായി ഭൂമി ശപിക്കപ്പെട്ടു.(ഉല്പ.3:17).  അതിനാൽ സൃഷ്ടി ദ്രവത്വത്തിൻറെ ദാസ്യത്തിൻകീഴിലായി (റോമ.8:20). ആകയാൽ ശാപത്തിൻ കീഴിലായ ഭൂമിയെയും ആകാശത്തെയും ദൈവംന്യായം വിധിച്ചു തീയ്ക്ക് ഇരയാക്കി തീർക്കും. യേശുക്രിസ്തുവിൻറെ ദിവസം കള്ളനെപ്പോലെ വരുന്ന നാളില്, ആകാശം കൊടുമ്മുഴക്കത്തോടെ ഒഴിഞ്ഞുപോകും. മൂല പദാർത്ഥങ്ങൾകത്തിയഴികയും ഭുമിയും അതിലുള്ള പണികളും വെന്തുപോവുകയുംചെയ്യും. (2പത്രൊസ്.3:7,11,12). യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു,ആകാശവും ഭുമിയുംഒഴിഞ്ഞുപോകും(മത്താ.24:35). ഹഗ്ഗായി 2:6 പറയുന്നു. ഇനി കുറഞ്ഞോന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട്ഞാൻ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും കടലിനെയും കരയെയും ഇളക്കും. സങ്കീർത്തനം 102:25,26പറയുന്നു,പൂർവ്വകാലത്ത് നീ ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനം ഇട്ടു,ആകാശം നിൻറെ കൈകളുടെപ്രവൃത്തി ആകുന്നു,അവ നശിക്കും,നീയോ നിലനിൽക്കും. അവയെല്ലാം വസ്ത്രം പോലെപഴകിപ്പോകും, ഉടുപ്പ് പോലെ നീ അവയെ മാറ്റും. അവ മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്യും. വെളിപ്പാട്6:14പറയുന്നു, പുസ്തകച്ചുരുൾ ചുരുട്ടും പോലെ ആകാശം മാറിപ്പോയി, എല്ലാ മലയും ദ്വീപുംസ്വസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇളകിയാടിപ്പോയി. വെളിപ്പാട് 20:12 പറയുന്നു, അവൻറെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന്ഭൂമിയും ആകാശവും ഓടിപ്പോയി, അവയെ പിന്നെ കണ്ടില്ല. യെശയ്യാവ് 34:4പറയുന്നു,ആകാശത്തിലെ സൈന്യമെല്ലാം അലിഞ്ഞുപോകും, ആകാശവും ഒരു ചുരുൾപോലെ ചുരുണ്ടുപോകും.

             ഇതിന് ശേഷം ദൈവം പുതിയ ആകാശവുംപുതിയ ഭൂമിയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു(.യെശ.65:17-25). ഇത് സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയോടുള്ളബന്ധത്തിലുള്ള പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭുമിയുമാണ്.

       എന്നാൽ ആത്യന്തികമായി,ദൈവത്തിൻറെവാഗ്ദത്തപ്രാകാരം നീതി വസിക്കുന്ന പുതിയ ആകാശത്തിനും പുതിയ ഭൂമിയ്ക്കുമായിട്ട് നാംകാത്തിരിക്കുന്നു.(2പത്രൊ,3:13)

Copyright © Pastor Johnson G.Varghese for MalayalamBible Dictionary.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2021 Faithtrack , Developed by CloudStorey